ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน การติดตั้ง และการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. 2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน การติดตั้ง และการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532206.
View online Resources