ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักการประชุม ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001767.
View online Resources