ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563 [จำนวน 41 ราย 1 นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563 [จำนวน 41 ราย 1 นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563203.
View online Resources