ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 188/2541 เรื่อง ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพชรมั่นคง"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 188/2541 เรื่อง ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพชรมั่นคง". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/271924.
View online Resources