คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 1313/2539 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดสิงห์บุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 1313/2539 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดสิงห์บุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/107218.
View online Resources