ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5492 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางรถยนต์ เล่ม 2 ขนาดและการรับน้ำหนัก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5492 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางรถยนต์ เล่ม 2 ขนาดและการรับน้ำหนัก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557113.
View online Resources