รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/460661.
View online Resources