ระเบียบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ว่าด้วยการยอมรับความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร สาขา GMP/HACCP พ.ศ. 2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ระเบียบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ว่าด้วยการยอมรับความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร สาขา GMP/HACCP พ.ศ. 2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/196382.
View online Resources