ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545827.
View online Resources