ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ขับรถแท็กซี่ (ส.พ.ท.)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ขับรถแท็กซี่ (ส.พ.ท.)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/221229.
View online Resources