ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 159) พ.ศ. 2542 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 159) พ.ศ. 2542 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/236783.
View online Resources