กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/144406.
View online Resources