กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2504)ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อ สัตว์ พ.ศ. 2502

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1961). กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2504)ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อ สัตว์ พ.ศ. 2502. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214723.
View online Resources