ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ปรับใหม่ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ปรับใหม่ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564476.
View online Resources