ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3681 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรีเซอรีนสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณกลีเซอรอล -วิธีไททริเมทริก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3681 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรีเซอรีนสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณกลีเซอรอล -วิธีไททริเมทริก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/234769.
View online Resources