กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605509.
View online Resources