คำสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 170/2540 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (แต่งตั้งให้ นายธวัชชัย จันทร์จำรัสแสงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). คำสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 170/2540 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (แต่งตั้งให้ นายธวัชชัย จันทร์จำรัสแสงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/257896.
View online Resources