ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ "มูลนิธิโรงเรียนบ้านเป้า (ดร.ประจวบ มณีรัตน์)"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ "มูลนิธิโรงเรียนบ้านเป้า (ดร.ประจวบ มณีรัตน์)". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/230743.
View online Resources