บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1/2493 (สามัญ) ชุดที่ 2 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.30 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1950). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1/2493 (สามัญ) ชุดที่ 2 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.30 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212814.
View online Resources