รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 17/2481 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 2 วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2481 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.37 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1938). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 17/2481 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 2 วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2481 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.37 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211772.
View online Resources