ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2764 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงสีและตัวผสมเพิ่ม-วิธีการกระจายตัวเพื่อกำหนดคุณลักษณะของการกระจายตัว เล่ม 2 การกระจายตัว โดยใช้เครื่องสั่นแบบแกว่งไปมา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2764 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงสีและตัวผสมเพิ่ม-วิธีการกระจายตัวเพื่อกำหนดคุณลักษณะของการกระจายตัว เล่ม 2 การกระจายตัว โดยใช้เครื่องสั่นแบบแกว่งไปมา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226516.
View online Resources