ประกาศอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของ สหประชาชาติ สมัชชาแห่งสหประชาชาติ ได้รับเอาเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1956). ประกาศอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของ สหประชาชาติ สมัชชาแห่งสหประชาชาติ ได้รับเอาเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/220812.
View online Resources