ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219375.
View online Resources