ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2048 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นเหล็กอาบสังกะสีและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2048 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นเหล็กอาบสังกะสีและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93901.
View online Resources