ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 พ.ศ.2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 พ.ศ.2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225650.
View online Resources