คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

dc.date.accessioned2022-09-14T07:47:55Z
dc.date.available2022-09-14T07:47:55Z
dc.date.issued2021-03TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ สารบัญ ความเป็นมา ค่าคะแนน CPI บทบาทของประเทศไทยในการป้องกันการทุจริตในระดับนานาชาติ ธรรมาภิบาล คืออะไร บทที่ 1 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน -1.1 สาระสำคัญความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 -1.2 สาระสำคัญความผิดฐานให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคลตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 176 และหลักการพื้นฐานในการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ -1.3 สาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 -1.4 สาระสำคัญการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 126 - 128 -1.5 สาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริตและแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานตามโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) บทที่ 2 หลักเกณฑ์คุ้มครองช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบกิจการ -2.1 สาระสำคัญการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 131 - 135 -2.2 สาระสำคัญหลักบรรษัทภิบาลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม -2.3 การตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เอกสารอ้างอิง รายนามคณะผู้จัดทำ ปกหลัง
dc.format.extent100TH
dc.identifier2564_คู่มือพัฒนา_ธรรมาภิบาล_ปปช.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/602415
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช.TH
dc.subjectการทุุจริิตTH
dc.subjectสิินบนTH
dc.subjectการควบคุุมภายในTH
dc.subjectเจ้าหน้าที่่ของรััฐTH
dc.subjectการเสนอราคาTH
dc.subjectการขััดกัันระหว่างผลประโยชน์TH
dc.subjectการคุ้มครองช่วยเหลืือพยานTH
dc.subjectการกัันบุุคคลไว้เป็็นพยานTH
dc.subjectวิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่อมTH
dc.titleคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชนTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2564-03
nalt.noteพิมพ์ที่่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)TH
nalt.publicationPlaceนนทบุรีTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2564_คู่มือพัฒนา_ธรรมาภิบาล_ปปช.pdf
ขนาด:
7.61 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล