ศาลจังหวัดนครปฐมส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายวีระชัย เอื้อวิไลจิต) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 552/2543 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (กรณีพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา3 มาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ศาลจังหวัดนครปฐมส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายวีระชัย เอื้อวิไลจิต) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 552/2543 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (กรณีพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา3 มาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/39856.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล