ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 31/2563 เรื่อง การผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 31/2563 เรื่อง การผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561652.
View online Resources