ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 73/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 73/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/130059.
View online Resources