พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31289.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล