รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/501336.
View online Resources