รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552)

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326046.
View online Resources