ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 89 ว่าด้วย การรับ - จ่าย การเก็บเงิน พ.ศ. 2530 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 99 และ 105)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 89 ว่าด้วย การรับ - จ่าย การเก็บเงิน พ.ศ. 2530 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 99 และ 105). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/271754.
View online Resources