ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอปรับแผนการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์กัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอปรับแผนการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์กัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/575009.
View online Resources