ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3922 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่าง ๆของโครงสร้างอาคารและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบความทนไฟ -

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3922 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่าง ๆของโครงสร้างอาคารและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบความทนไฟ -. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/124460.
View online Resources