ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ แทนนายประพันธ์ นัยโกวิท]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ แทนนายประพันธ์ นัยโกวิท]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/222047.
View online Resources