ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/277371.
View online Resources