รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ ๔๘/๒๔๗๗ (ประชุมวิสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒) วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1934). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ ๔๘/๒๔๗๗ (ประชุมวิสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒) วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219299.
View online Resources