กฎกระทรวง ฉะบับที่ 3 (พ.ศ. 2490) ออกตามความใน พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 2479

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1947). กฎกระทรวง ฉะบับที่ 3 (พ.ศ. 2490) ออกตามความใน พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 2479. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/239890.
View online Resources