บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2497 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2497 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1954). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2497 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2497 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213072.
View online Resources