ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3936 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสลักเกลียว หมุดเกลียว แป้นเกลียว และอุปกรณ์ประกอบ -คำศัพท์และชื่อเฉพาะ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3936 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสลักเกลียว หมุดเกลียว แป้นเกลียว และอุปกรณ์ประกอบ -คำศัพท์และชื่อเฉพาะ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/124480.
View online Resources