รายงานการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในกรอบภารกิจของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (เล่มที่ 3)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). รายงานการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในกรอบภารกิจของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (เล่มที่ 3). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/465359.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล