ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (ย้ายสถานที่ตั้ง) และจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุด "สมาคมหมอลำไตรมิตร"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (ย้ายสถานที่ตั้ง) และจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุด "สมาคมหมอลำไตรมิตร". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113198.
View online Resources