ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600372.
View online Resources