กฎกระทรวงการคลัง (ฉะบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ิระบบเงินตราชั่วคราว พุทธศักราช 2489

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1946). กฎกระทรวงการคลัง (ฉะบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ิระบบเงินตราชั่วคราว พุทธศักราช 2489. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/236834.
View online Resources