ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าเนื้อมะพร้าวแห้งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2564 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าเนื้อมะพร้าวแห้งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2564 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/577154.
View online Resources