ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3503 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบานพับประตูรถยนต์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ล็อกประตูและอุปกรณ์ยึดประตูของยานยนต์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3503 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบานพับประตูรถยนต์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ล็อกประตูและอุปกรณ์ยึดประตูของยานยนต์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/120957.
View online Resources