ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 23 และครั้งที่ 24

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 23 และครั้งที่ 24. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/199051.
View online Resources