ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท หลักเกณฑ์เละเงื่อนไขด้านสุขลักษณะสำหรับกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท หลักเกณฑ์เละเงื่อนไขด้านสุขลักษณะสำหรับกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/576763.
View online Resources