ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2565

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606319.
View online Resources